Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

4 X LA VILLE ET SES INGREDIENTS / INGREDIENTEN VAN DE STAD

LA VILLE ET SES INGREDIENTS
INGREDIENTEN VAN DE STAD
CITY INGREDIENTS

FR / Une série de 4 séminaires qui ont pour thème des éléments-clés pour « faire la ville ensemble ». 4 vendredis, de 17 à 19 h à la Maison des Cultures, Molenbeek. Accès gratuit.
NL / Een reeks van 4 seminaries waarin een aantal sleutelelementen van het « samen stad maken » besproken worden. 4 vrijdagen na elkaar, van 17u tot 19u in het Maison des Cultures in Molenbeek. Deelname is gratis..
EN / A series of 4 seminars that will address key elements involved in « making the city together ». 4 Fridays in a row, from 5pm to 7pm at the Maison des Cultures, Molenbeek. Free entrance.

26/4 17:00-19:00
STADS LABO URBAIN : CITOYENS / BURGERS / CITIZENS
FR / Ces dernières années, ont émergé à Bruxelles plusieurs actions citoyennes qui ont reçu beaucoup d’échos dans la presse: Pic Nic The Streets et son plaidoyer pour transformer le boulevard Anspach en zone piétonne, un comité de quartier pour sauver les arbres de l’avenue du Port, Avance St Josse Vooruit autour de Walking Madou, Hollaback! pour mettre fin au harcèlement de femmes dans la rue, Cyclo Guerilla BXL pour défendre les intérêts des cyclistes… Et tant d’autres grandes et petites initiatives (de verdurisation, de nettoyage collectif…) dans différents quartiers de Bruxelles, par des comités de quartiers, des groupements associatifs souvent liées à des acteurs socio-culturels, des fédérations habitantes (IEB, Bral,…) ou créatifs (City Mine(d), Plus Tôt Te Laat) et parfois même liés à des mouvements internationaux (Guerilla Gardening, No Pants Subway Ride). Ces actions et mouvements sont très variés du point de vue de la forme d’action, des styles politiques, du rapport à la ville.
Pour ce Kick Off de la Brussels Academy, nous nous réunirons autour de la table pour un moment de réflexion, de débat et de rencontre entre acteurs de terrain et citoyens. Dr. David Jamar (anthropologue METICES/ULB) lancera la discussion par une introduction sur une ethnographie politique d’un milieu culturel d’intervention urbaine et des productions de villes « rugueuses ».

NL / De voorbije jaren ontstonden in Brussel verschillende burgeracties met veel echo in de media : Pic Nic The Streets met een pleidooi voor een autovrij Beursplein, een wijkcomité dat vocht voor het behoud van de platanen op de Havenlaan, Avance St Josse Vooruit voor Walking Madou, Hollaback ! met een aanklacht tegen het lastigvallen van vrouwen op straat en heel recent nog Cyclo Guerilla BXL om de belangen van fietsers te verdedigen… En daarnaast nog zoveel andere grote en kleine intiatieven (groenprojecten, opkuisacties,…) in verschillende wijken van Brussel, op initiatief van wijkcomités of verenigingen, vaak in samenwerking met socio-culturele actoren, bewonersfederaties (IEB, Bral,…) of creatievelingen (City Mine(d), Plus tôt te laat,…) en soms zelfs gelinkt aan internationale bewegingen (Guerilla Gardening, No Pants Subway Ride). Deze acties en bewegingen zijn heel uiteenlopend, wat betreft actiemethode, politieke stijl en (ver)houding tot de stad.
Voor de Kick Off van de Brussels Academy zetten we ons samen aan tafel voor een moment van recflectie, debat en ontmoeting tussen burgers en de mensen van de praktijk. Dr. David Jamar (anthropoloog METICES/ULB) geeft een voorzet op het gesprek met uitleg over zijn onderzoek « une ethnographie politique d’un milieu culturel d’intervention urbaine et des productions de villes ‘rugueuses’ ».

EN / In recent years, a number of citizen actions have emerged in Brussels that have received a lot of attention from the press. Pic Nic The Streets advocated turning the Boulevard Anspach into a pedestrian zone, the Comité Maritime called for the trees on the Avenue du Port to be saved, Avance St Josse Vooruit raised awareness of Walking Madou, Hollaback! worked to put an end to the harassment of women on the street and just recently Cyclo Guerilla BXL defended the interests of cyclists. These and many more initiatives, both big and small (greening, collective cleaning) in various neighbourhoods around Brussels, have been organised by neighbourhood comities or other associations, often in cooperation with socio-cultural players, federations of inhabitants (IEB, Bral) or creative initiatives (City Mine(d), Plus Tôt Te Laat), and sometimes even in association with international movements (Guerrilla Gardening, No Pants Subway Ride). These actions and movements have very differents approaches in terms of method of action, political style and relation to the city.
For the Brussels Academy Kick Off, we will gather together around the table for a moment of reflection, debate, and meeting between actors and citizens. Dr. David Jamar (anthropologist METICES/ULB) will open the discussion by his research on « une ethnographie politique d’un milieu culturel d’intervention urbaine et des productions de villes ‘rugueuses’ ».

S’INSCRIRE / INSCHRIJVEN / REGISTER

3/5 17:00-19:00
STADS LABO URBAIN : ENSEIGNANTS / LEERKRACHTEN / TEACHERS
FR / Les enseignants dans la ville sont confrontés à d’autres défis que ceux des milieux ruraux. C’est pourquoi, les milieux académiques travaillent à la création d’un cours d’«urban education » (pour la formation des professeurs comme pour leur éducation continue). Durant ce séminaire, nous confronterons ces idées aux expériences pratiques. Prof. Dr. Dirk Jacobs (sociologue GERME/ULB) fera une introduction sur ce thème, suivie d’une discussion de groupe sur la position et le rôle des enseignants dans la ville. Ce débat s’adresse autant aux acteurs de terrain qu’à ceux qui veulent réfléchir à l’avenir de l’enseignement à Bruxelles.

NL / Leerkrachten in de stad staan voor andere uitdagingen dan leerkrachten op het platteland. In academische middens wordt daarom werk gemaakt van het opzetten van een cursus « urban education » (voor de lerarenopleidingen, maar ook als navorming voor leerkrachten). Tijdens dit seminarie toetsen we die ideeën aan de ervaringen uit de praktijk. Prof. Dr. Dirk Jacobs (socioloog GERME/ULB) geeft een inleiding rond het thema, gevolgd door een groepsgesprek over de positie en rol van de leerkracht in de stad. Een gesprek voor wie met twee voeten in het onderwijs staat, maar evenzeer voor wie graag mee nadenkt over de toekomst van het lesgeven in Brussel.

EN / Teachers in the city are confronted with different challenges than those in rural areas. That is why academic circles have worked to create a class on “urban education”, to train future teachers as well as people already working in schools as part of their continuing education. In this seminar, we will discuss these ideas in terms of practical experiences. Prof. Dr. Dirk Jacobs (sociologist GERME/ULB) will introduce the topic, and a group discussion on the position and role of teachers in the city will follow. The debate is directed both at actors on the ground as well as at those who want to reflect on the future of teaching in Brussels.

S’INSCRIRE / INSCHRIJVEN / REGISTER

17/5 17:00-19:00
STADS LABO URBAIN : LANGUES / TALEN / LANGUAGES
FR / En mars 2013 a été rendu public le troisième Baromètre des Langues (Brio/VUB) qui analyse l’usage des langues à Bruxelles. Le chercheur Prof. Dr. Rudi Janssens (Brio/VUB) viendra en commenter les résultats – parfois surprenants. La diversité des langues à Bruxelles a un impact sur les possibilités de « faire la ville ensemble ». Dans cette discussion de groupe, nous réfléchirons sur les conséquences de cette Babel bruxelloise pour ceux qui organisent des activités ou créent des projets dans la ville. Est-ce suffisant de communiquer en deux langues ? L’Anglais gagne-t-il en importance ? Et peut-on toucher chacun dans la ville sans l’usage de l’Arabe ?

NL / In maart 2013 werd de derde Taalbarometer (Brio/VUB) bekend gemaakt die het taalgebruik in Brussel in kaart brengt. Onderzoeker Prof. Dr. Rudi Janssens (Brio/VUB) komt langs om de – soms ook opvallende – resultaten toe te lichten. De taalverscheidenheid van Brussel heeft een impact op de mogelijkheden om « samen stad te maken ». In dit groepsgesprek denken we na welke consequenties die Babelse Brussel heeft voor wie activiteiten in de stad organiseert of projecten opzet. Volstaat het om tweetalig te communiceren ? Wint het Engels aan belang ? En bereiken we zonder het Arabisch wel iedereen in de stad ?

EN / The third Language Barometer (Brio/VUB) went live in March 2013, analysing language use in Brussels. Researcher Prof. Dr. Rudi Janssens (Brio/VUB) will comment on the – sometimes surprising – results. The diversity of languages in Brussels has an impact on the possibilities of “making the city together”. In this group discussion, we will reflect on the consequences that this Babel-style Brussels has for those who organise activities or create projects in the city. Is it sufficient to communicate in two languages? Is the prominence of English increasing? And is it possible to reach every citizen without Arabic?

S’INSCRIRE / INSCHRIJVEN / REGISTER

24/5 17:00-19:00
STADS LABO URBAIN : ARTISTES / KUNSTENAARS / ARTISTS
FR / Au sein d’un Bruxelles multi-culturel, il existe beaucoup d’artistes dont le travail est lié à la ville, et donc aussi à la diversité bruxelloise. Ce travail en tant qu’artiste dans la ville connaît des formes différentes : projets socio-artistiques, urbano-artistiques, travail de quartier, éducation à l’art, programmation artistique dans l’espace public,… Lors de ce séminaire, deux experts du terrain confronteront les différences et similarités de leurs projets. Que peuvent-ils apprendre l’un de l’autre ? Myriam Stoffen, directrice de Zinneke et Willy Thomas, acteur au KVS dont le Tok Toc Knock festival se déroule en ce moment au quartier Européen. Le débat sera modéré et animé par Ann Olaerts.

NL / In multicultureel Brussel is een groot aantal kunstenaars vanuit hun werk betrokken op de stad, en dus ook de diversiteit van Brussel. Dat werken als kunstenaar in de stad kent uiteenlopende vormen : sociaal-artistieke projecten, stedelijk-artistieke projecten, wijkwerking, kunsteducatie, artistieke programmatie in de openbare ruimte,… Tijdens dit seminarie reflecteren twee ervaringsdeskundigen hoe hun beider projecten van elkaar verschillen. Of net niet ? En hoe ze van elkaar kunnen leren : Myriam Stoffen, directrice van Zinneke, en Willy Thomas, de KVS-acteur die met zijn Tok Toc Knock-festival op dat moment in de Europese Wijk aan de slag is. Ann Olaerts leidt het gesprek en werpt kritische vragen op.

EN / At the heart of a multi-cultural Brussels there are many artists whose work is linked to the city and therefore also to the city’s diversity. Work as an artist in the city takes various forms: socio-artistic projects, urban-artistic projects, neighbourhood work, art education, and arts programming in the public space. In this seminar two experts will reflect how their projects differ… Or maybe not? And how they can learn from each others’ approach? Myriam Stoffen, director of Zinneke, and Willy Thomas, the actor of the KVS (Royal Flemish Theatre) whose festival Tok Toc Knock is currently taking place at the European Quarter. Ann Olaerts will animate and moderate the discussion.

SPREKER(S)

Uurrooster

17:00 > 19:00

Plaats

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek

VOLGENDE EVENEMENTEN VAN DE CYCLUS

Aucun événement lié à cet intervenant